Regulamin szkoleń

1. Organizatorem szkoleń, jest Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o. z siedzibą: 05-180 Pomiechówek ul. Modlińska 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000624981

SZKOLENIA
2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem http://www.pcbit.edu.pl

3. Oferta szkoleniowa zawiera m.in. rodzaj szkolenia, przedmiot, program, oraz termin szkolenia.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez uczestnika zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem http://pcbit.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/ nie później niż 15 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.
2. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza na stronie Organizatora oraz akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w regulaminie szkolenia.

3. W formularzu zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować, czy jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny [Dz.U.1964.16.93 ze zm.] tzn. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i poczęstunek), zgodne z ofertą danego szkolenia.
2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty całości należności za szkolenie na podstawie faktury pro-forma która zostanie wystawiona przez organizatora. Płatność zostanie uregulowana zgodnie z terminem przedstawionym na fakturze pro-forma licząc od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do placówki szkoleniowej za pośrednictwem faksu bądź na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
5. Płatność za szkolenie osób, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz.U.1964.16.93 ze zm.] odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionej faktury Pro-Forma a po zakończeniu szkolenia faktury VAT.
6. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub doręczona podczas szkolenia. Płatność za szkolenie dla podmiotów na podstawie faktury VAT powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
7. Organizator ze względu na specyficzny charakter szkolenia wymaga dokonania przedpłaty na podstawie faktury pro forma, która zostanie doręczona Uczestnikowi za pośrednictwem faksu bądź na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
8. Dokonując zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować Organizatorowi wybraną formę płatności.
9. Przy wyborze przedpłaty, płatność całości wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie podanym na fakturze pro-forma za pośrednictwem faksu bądź na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
10. Podstawą wystawienia faktury VAT w przypadku osób niebędących konsumentami, oraz konsumentów, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu przedpłatę jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora w fakturze pro forma.

11. Uczestnik, będący konsumentem, który nie dokona przedpłaty w terminie i zgodnie z wystawioną fakturą Pro-Forma od zawiadomienia go przez Organizatora za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej o szczegółach zamówienia, powinien potwierdzić zamówienie w ten sam sposób. Brak potwierdzenia poczytywany jest jako odstąpienie od umowy.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot 50 % wartości zamówienia ze względu na specyficzny charakter szkolenia.
3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty zgodnie z art. 394 k.c. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 30 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
4. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.) Konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni bez podania przyczyn, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane Organizatorowi w formie listu poleconego, faksu lub pocztą elektroniczną.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów wskazanych w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

ZMIANY TERMINU I MIEJSCA SZKOLENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia jak i miejsca szkolenia na placówki którymi dysponuje.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik odstępując od umowy powinien wskazać numer rachunku bankowego na który nastąpi zwrot wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami, ewentualnie wskazać inny sposób jego zwrotu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconego zadatku bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

REKLAMACJE

1. Uczestnik może dokonać uzasadnionej reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU
1. Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.szkoleniafuneralne.pl/

2. Zmiana warunków sprzedaży oferowany usług oraz zmiana przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowany usług oraz warunki akcji promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2012 r.
Formularz zgłoszeniowy